Sve bitne informacije o TNG i ugradnji TNG sistema

Iskustva u vezi autogasa, preporuke za ugradnju
Korisnikov avatar
Sloba
Site Admin
Postovi: 9524
Pridružio se: 06 Jan 2012, 12:03
Garaža: Mazda 3, Ford Fiesta, Tomos A35
Lokacija: Novi Sad
Kontakt:

Re: Vožnja na gas - vaša iskustva

Post od Sloba » 18 Sep 2012, 10:32

Izvor: AMSS-CMV (Auto-moto savez Srbije – Centar za motorna vozila)

Svaki uredjaj za napajanje motora tecnim naftnim gasom mora sadržavati najmanje sledece delove opreme:

1. rezervoar
2. uredjaj za ogranicenje punjenja na 80% zapremine rezervoara
3. indikator nivoa
4. ventil za ispuštanje nadpritiska
5. daljinski upravljan radni ventil sa zaštitom od prevelikog protoka
6. regulator pritiska i isparivac koji mogu biti kombinovani
7. daljinski upravljan ventil za iskljucivanje protoka (može se kombinovati sa regulatorom – isparivacem)
8. prikljucak za utakanje TNG
9. cevi i vodovi za TNG
10. veze za prenos TNG izmedju delova opreme
11. injektor ili uredjaj za ubrizgavanje ili uredjaj za mešanje TNG i vazduha
12. elektronska upravljajuca jedinica
13. uredjaj protiv nadpritiska (može biti i ventil za nadpritisak u multiventilu ako je obezbedjen protok od najmanje 17,7 m3/min)

Uredjaji navedeni u spisku po stavkama 2 do 5 mogu biti kombinovani u jedan uredjaj (multiventil) homologovan prema odredbama ECE 67.

• Nijedan deo instalacije TNG ne sme viriti izvan tela vozila osim prikljucka za punjenje koji sme da bude izvan linije vozila najviše 10mm.

• Sigurnosni uredjaj multiventila mora onemoguciti stvaranje nadpritiska u rezervoaru iznad 25 bar, kao i punjenje rezervoara tecnim gasom iznad 80% zapremine.

• Armatura rezervoara mora biti zašticena od mehanickih oštecenja i mora biti sprecen prodor gasa u prostor za putnike odnosno motor. Zaštita armature mora izdržavati opterecenja iznad 350 N/mm2 ili biti od materijala koji odgovara celicnom limu od
najmanje 0,5 mm. Pod zaštitom armature se podrazumeva zaštita od oštecenja i isticanja TNG.

• Ventilacija armature mora biti izvedena cevima glatkih zidova iznutra i ne sme izlaziti u prostor tockova.

• Vodovi za gas visokog pritiska moraju biti pre ugradnje ispitani na pritisak od 25 bar.

• Kada se koriste bešavne bakarne cevi za vodove visokog pritiska one moraju biti zašticeni gumenim ili plasticnim bužirom.

• U putnicke automobile sme se ugraditi jedan rezervoar zapremine do najviše 100 L a u druga motorna vozila najviše dva rezervoara do ukupne zapremine do 200 L.

• Rezervoar za gas se po pravilu ugradjuje iza prostora za putnike i ne sme biti ugradjen ispred vetrobrana niti u motorski prostor.

• Rezervoar mora biti pricvršcen prema uputstvima proizvodjaca i nije dozvoljeno da ima direktnog kontakta sa drugim metalnim delovima osim ako se radi o direktnoj permanentnoj vezi (ne postoji mogucnost varnicenja pri nasilnom pomicanju
rezervoara).

• Kada je vozilo spremno za vožnju rezervoar mora biti više od 200 mm iznad površine puta.

• Veze za pricvršcenje rezervoara moraju cvrsto i bez pomicanja zadržavati pun rezervoar sa opterecenjima od 20 G u pravcu vožnje i 8 G poprecno na pravac vožnje, odnosno vrednosti koje su u zavisnosti od vrste vozila i orjentacije ugradnje navedene
u smernici ECE67.

• Prikljucak za punjenje rezervoara gasom se mora nalaziti van vozila.

• Udaljenost rezervoara za gas od motora i izduvne grane je najmanje 100 mm a od izduvnog sistema najmanje 50 mm pod uslovom da postoji odgovarajuca toplotna izolacija.

• Nije dozvoljeno da rezervoar bude izložen direktnim suncevim zracima, odnosno mora biti zašticen odgovarajucom pregradom koja nije bliže od 20 mm do rezervoara.

• Prostor u kojem se nalazi rezervoar odnosno armatura rezervoara mora se ventilirati cevima glatkog unutrašnjeg zida precnika najmanje 20 mm. Otvori za ventilaciju moraju se nalaziti najmanje 100 mm odaljeni od izduvnog sistema. Otvori za vetilaciju
se ne smeju nalaziti u krilima vozila (prostoru tockova)

• Isparivac i regulator pritiska gasa moraju se nalaziti najmanje 100 mm od izduvnog sistema.

• Cevovodi visokog pritiska moraju biti položeni tako da ugibanje šasije ne sme imati uticaj na njih i biti pricvršceni na najviše svakih 500 mm s tim da radijus savijanja cevi nije manji od tri precnika cevi i da nema oštrih uglova. Udaljenost od izduvnog
sistema bez izolacije je najmanje 100 mm ili ne manje od 50 mm ako postoji odgovarajuca termicka izolacija.

• Vodovi niskog pritiska moraju biti izvedeni odgovarajucim homologovanim crevima.

• Elektricna instalacija mora biti zašticena topivim osiguracem a komande za izbor vrste goriva moraju se nalaziti na dohvat ruke vozaca. Spojevi moraju biti tako izvedeni da ne izazivaju varnicenje.

• Instalacija sistema za grejanje isparivaca mora biti izvedena sa kvalitetnim elementima i propisno zaptivena kako ne bi dolazilo do isticanja rashladne tecnosti motora.

• Proveriti uskladjenost ugla ugradnje rezervoara i nominalnog ugla pod kojim treba da bude ugradjen multiventil radi tacnog odredjivanja tacke prekida punjenja rezervoara na
80% zapremine. Podaci deklarisani na multiventili – ugao ugradnje i precnik rezervoara moraju odgovarati rezervoaru na koji je ugradjen, ugao ugradnje može se razlikovati +/- 5 stepeni.

• Vozilo mora biti snabdeveno tehnickim uputstvom za pravilno rukovanje i održavanje TNG instalacije.

• Najkasnije od 01.01.2008. god. Uz izvršenu ugradnju mora se izdati izjava ugradjivaca koja sadrži najmanje:

- Naziv ugradjivaca i ime lica koje je izvršilo konkretnu ugradnju

- Pecat i potpis odgovornog lica ugradjivaca. I sledece podatke:

- Za vozilo: osnovne podatke o vozilu i koji je sistem napajanja vozila osnovnom vrstom goriva (karburatorski, monopoint ubrizgavanje ili multipoint ubrizgavanje)

- Za ugradjeni sistem: osnovni podaci o sistemu i koji je sistem za napajanje gasom (venturi – za karburatore, monopoint ubrizgavanje ili multipoint ubrizgavanje)

- Za rezervoar i isparivac: Proizvodjaca, tip, serijski broj i oznaku homologacije.

- Za multiventil: Proizvodjaca, deklaraciju sa ventila – ugao ugradnje i precnik rezervoara i homologacionu oznaku.

- Za gasne ventile i filtere, benzinski ventil, elektronsku jedinicu, gumene cevi za vodu i za TNG, armaturu multiventila (ukljucujuci i poklopac toro boce): Proizvodjaca i
homologacionu oznaku.

- Za bakarne cevi TNG: Navesti spoljni i unutrašnji precnik.

U slucaju da se tokom pregleda ustanovi da stanje na vozilu ne odgovara bilo kojem navodu u „Izjavi ugradjivaca“ vozilo može biti odbijeno kao neispravno.

Kod ugradnje gasnog sistema na vozila sa karburatorom smatrace se da je gasna instalacija sa venturi ili monopoint ubrizgavanjem adekvatna.

Kod ugradnje gasnog sistema na vozila sa monopoint ubrizgavanjem smatrace se da je gasna instalacija sa monopoint ili multipoint ubrizgavanjem adekvatna.

Kod ugradnje gasnog sistema na vozila sa multipoint ubrigavanjem smatrace se da je jedino adekvatna gasna instalacija sa multipoint ubrizgavanjem.

Preciznije, pri ugradnji TNG instalacije treba ispoštovati sledece kriterijume:

- Uredjaji i oprema za TNG instalacije moraju biti homologovani; homologacione oznake treba da se nalaze na elementima i uredjajima instalacije (rezervoar, isparivac i reduktor, multiventil,
elektromagnetni ventili…) i treba da budu citke, trajne i neizbrisive; u slucaju inostranih rezervoara koji nisu homologovani shodno ECE pravilniku 67R01, potreban je pregled nadležnog inspektora za sudove pod pritiskom što je verifikovano potvrdom o pregledu i
žigom inspektora na tipskoj plocici rezervoara, cime je potvrdjeno da je rezervoar usaglašen sa odgovarajucim JUS standardima

- Multiventil mora posedovati ventil sigurnosti (prag dejstva 25 bar)

- Multiventil mora biti ugradjen shodno specifikaciji proizvodjaca:

1. ugao ugradnje cilindricnih rezervoara mora odgovarati deklarisanom uglu koji je oznacen na multiventilu (dozvoljena odstupanja ugla su ±5º)

2. kod toroidnih rezervoara treba koristiti multiventile za odgovarajuci ugao ugradnje (npr.za toroidnu bocu kod koje se multiventil postavlja sa spoljne strane, obicno je ugao ugradnje 0º pa shodno tome treba koristiti multiventil za ugao ugradnje od 0º)

- Pri ugradnji rezervoara treba da bude zadovoljen uslov brzog pristupa multiventilu (kod vozila kod kojih se rezervoar ugradjuje ispod poda vozila smatrace se da je ovaj uslov ispunjen
ako multiventil poseduje elektromagnetni ventil koji omogucava daljinsko zatvaranje rezervoara).

- Ugradnja rezervoara ispod poda dodatno zahteva:

1. ugradnju zaštite za bocu (zaštitni lim); zaštita mora biti dobro pricvršcena; mora postojati ’’vazdušni zid’’ izmedju nje i rezervoara; moraju postojati drenažni otvori za vodu postavljeni na najnižim tackama zaštite


2. pri ugradnji rezervoara ispod poda, rezervoar zajedno sa zaštitom ne sme gabaritno da izadje iz zone zadnje prilazne ravni vozila koja je definisana zadnjim prilaznim uglom, kao ni da bude bliži ravni puta od 200 mm

3. dodatno pricvršcenje za karoseriju, jer za razliku od rezervoara u prtljažnom prostoru ovde se od veza zahteva i da nose rezervoar (npr. za cil.rezervoare obavezne su 3 stezne trake ili 2 jaca limena nosaca)

4. pristup multiventilu i tipskoj plocici na boci radi njihove identifikacije (npr. otvor na zaštitnom limu u vidu vratanca ili šibera)

5. potrebno je zaštititi celicne elemente multiventila (spojke-holenderi i zavrtnji) od korozije (zaštitna kucišta, nanošenje zaštitne masti preko ovih elemenata koja odbija vlagu i prašinu)

- Ucvršcenje boce u prtljažnom prostoru:

1. cilindricni rezervoari se ucvršcuju pomocu odgovarajucih nosaca i steznih traka (shodno tabeli 1.); izolacija metalnih kontakata rezervoara sa drugim elementima; nosaci se ucvršcuju za karoseriju zavrtanjskim vezama; minimalno rastojanje
najisturenijeg dela rezervoara sa multiventilom od zadnjeg kraja vozila (zadnji vezni lim) je 100 mm; rezervoar se uzdužno postavlja na poseban nosac u vidu rama sa prednjim i zadnjim ispustima u smislu granicnika za rezervoar (granicnici treba da obuhvate rezervoar minimalno 30mm).

2. toroidni rezervoari se ucvršcuju sa dva zavrtnja min precnika 10mm i pri tome treba koristiti široke podloške; drugi vidovi ucvršcenja ce se razmatrati na licu mesta.

Slika

1. cilindricni rezervoari: ventilaciona creva treba da budu usmerena na dole (multiventil treba da je u najvišem položaju, da ne postoje „sifoni“); ventilacioni otvori se ne postavljaju u koševe, treba da budu u podu; ventilaciona creva treba da budu zašelnovana metalnim šelnama na mestima spojeva; ventilacioni otvori
treba da budu ucvršceni za pod zavrtnjima i udaljeni od izduvnog sistema min 100 mm; poklopac multiventila mora dobro da dihtuje; kod punjaca koji se postavljaju na bok vozila postavlja se BY-PASS vod sa T-racvom; potreban poprecni presek za ventilaciju se postiže sa 2 ventilaciona otvora precnika 25 mm

2. toroidni rezervoari: voditi racuna o uskladjenosti dimenzija rezervoara i prostora za smeštaj rez.tocka; ventilaciono crevo mora da izadje u spoljni prostor ispod poda; kada se rezervoar benzina nalazi ispod rezervoara TNG-a dozvoljeno je minimalno spuštanje rezervoara benzina od 10 mm; prostor multiventila vazdušno mora biti u vezi samo sa spoljnom atmosferom;
Napomena: ventiliranje prostora oko rezervoara i upotreba nosaca za ucvršcivanje rezervoara za slucaj da se on postavlja na ravan deo poda ce biti obavezno po datumu objavljivanja pravilnika ECE 67R 01 u službenom glasniku RS.

- Potrebno je zaštititi rezervoar od tereta i direktnog uticaja sunceve toplote
- Kod postavljanja rezervoara van vozila (spoljna montaža) mora biti onemogucen neovlašcen pristup rezervoaru i armaturi.

- Kod kombi vozila rezervoar se ne sme nalaziti u gabaritu putnickog prostora

- Kod vozila sa vazdušnim hladjenjem je potrebno obezbediti funkcionisanje isparivaca (npr.ugradnja mini sistema za vodeno grejanje – bez direktnog grejanja gasne instalacije
izduvnim gasovima)

- Punjac treba da je udaljen od izduvnog sistema 100 mm i izbegavati njegovu montažu na zadnji branik

- Ucvršcenje vodova visokog pritiska treba vršiti metalnim držacima-papucicama na najvecem medjusobnom rastojanju 500 mm

- Postavljanje cevi: izolacija cevi prilikom prelaska preko oštrih ivica; izbegavanje provlacenja cevi kroz limove prilikom trasiranja cevi; vodovi visokog pritiska se ne smeju vezivati za pokretne delove karoserije.

- Isparivac i gasni ventil treba da su udaljeni od izduvne grane minimalno 100 mm. Navedene elemente pricvršcivati za karoseriju vozila odgovarajucim brojem zavrtanjskih veza (zavrtanj i navrtka) ili po potrebi preko dopunskih nosaca (držaca) koji takodje moraju biti vezani za nepokretne delove karoserije zavrtanjskim vezama vezama. Izbegavati da spojevi na pomenutim elementima budu usmereni ka motoru.

- Nikako ne postavljati benzinski ventil u blizini bilo kakvog izvora struje ili toplote i izbegavati njegovu montažu na prednji kraj-lim vozila (što je cesta greška na vozilima marke Zastava), takodje izbegavati postavljanje iznad izvora struje.

- Isparivac se treba (po uputstvu proizvodjaca) postavljati uspravno, a poželjno je da bude okrenut u smeru vožnje (ovo ne važi za vozila sa multipoint ubrizgavanjem – sequential sistem). Ako se isparivac postavlja u donji deo motornog prostora trebalo bi ga zaštititi limom.

- Bakarne cevi visokog pritiska u motornom prostoru moraju biti ucvršcene za karoseriju vozila metalnim papucicama, na prelazu cevi preko oštrih ivica mora biti postavljena gumena zaštita-buržir.

- Vodu koja se koristi za grejanje isparivaca trebalo bi uzimati sa creva za grejanje, zbog samog protoka vode kroz isparivac, a samim tim i njegovog efikasnijeg rada. Kada to iz nekog razloga nije moguce, dozvoljeno je uzimati vodu i sa nekog drugog mesta, ali voditi racuna da creva sa kojih se uzima voda budu što veceg precnika kako ne bi došlo do stvaranja zacepljenja u sistemu.

- Sva creva koja se koriste moraju na sebi imati odgovarajuce homolagacione oznake i oznacenim radnim pritiscima koje mogu da izdrže. Creva se ne smeju previjati pod oštrim uglom, da ne bi došlo do zagušenja u prenosu radnog fluida. Moraju se ucvršcivati i
eventualno postavljati u odgovarajuce buržire ako prolaze blizu nekog izvora toplote, struje ili preko oštrije ivice ili ako su u kontaktu sa motorom. Na svojim krajevima creva moraju biti ucvršcena metalnim šelnama odgovarajuceg precnika.

- Elektricna instalacija u motornom prostoru mora biti celom svojom dužinom uvucena u buržire. Spojevi kablova sa uredjajima vrše se iskljucivo preko tzv. buksni koje na sebi moraju imati plasticnu zaštitu. Spojevi dva kabla moraju se lemiti i dobro izolovati, preporuka je da se preko tih spojeva navlace termo buržiri. Elektroinstalacija za plin mora imati ugradjen poseban topivi osigurac.

- Isparivac i elektricni prekidac moraju da budu “upareni“, shodno fabrickom upustvu (cest je slucaj da na isparivac sa elektromagnetnim ventilom montira prekidac za isparivac bez
magnetnog ventila)

- Plin se u motor mora uvoditi preko mešaca sa odgovarajucim difuzorom; plin se može uvesti u karburator i preko odgovarajucih uvodnika ali takva rešenja trebalo bi izbegavati. Precnik difuzora ne sme narušavati rad motora na benzin. Ako se creva plina u uvode u kucište filtera za vazduh, pri tome filter za vazduh ne sme se mehanicki oštecivati (ne sme se seci).

- Kod sistema multipoint ubrizgavanja gasa tzv. sequential sistema trebalo bi instalaciju postavljati prema šemi proizvodjaca. To se narocito odnosi na položaj i uglove postavljanja uvodnika za plin u usisnoj grani. Na sve spojeve creva sa uvodnicama, davacima pritiska, injektorom i ostalim elementima obavezno stavljati metalne šelne. Injektor i filter gasne faze se moraju preko odgovarajucih nosaca cvrsto vezati za motor ili karoseriju vozila. Racunar se mora ucvrstiti preko odgovarajucih držaca ili direktno vezati za karoseriju vozila.

Cilindricni rezervoari moraju biti ucvršceni iskljucivo pomocu namenskih nosaca (teleskopi, kolevka …).

Od 01.01.2009. multiventil (Uredjaji navedeni u spisku po stavkama 2 do 5) prema odredbama ECE 67 odnosno od 01.01. 2009. god obavezno u skladu sa revizijom R01.

Korisnikov avatar
trojanac
Editor in Chief
Postovi: 26219
Pridružio se: 06 Jan 2012, 11:39
Garaža: Honda Civic EU8 1.6 VTEC
Lokacija: Beograd
Kontakt:

Re: Sve bitne informacije o TNG i ugradnji TNG sistema

Post od trojanac » 17 Maj 2018, 12:57

AC Babić na novoj adresi, Paštrovićeva 10 kod Hipodroma.

Telefon i dalje isti: +381 64 3444141
Posetite Garaža blog !

Korisnikov avatar
pedja
član 001
Postovi: 11119
Pridružio se: 13 Jan 2012, 08:52
Garaža: SX4 1,6/120 TNG
Lokacija: Beograd

Re: Sve bitne informacije o TNG i ugradnji TNG sistema

Post od pedja » 17 Maj 2018, 18:09

Ja ga dobio na taj isti, samo 060.
Čim se uđe u kompleks servisa, posle Reno servisa levo, pa levo, i druga garaža sa desne strane :D

Zamenjeni filteri TNGa, komada dva, 1500 dindži. Očitao je da je motor radio oko 2400 sati, od čega malo preko 3/4 na TNG.TT


Odgovori